Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja 2021/2022

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

PDFLista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniajacym.pdf (297,62KB)

PDFLista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.pdf (270,20KB)

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny2021-2022.pdf (354,87KB)

PDFLista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny2021-2022.pdf (324,85KB)

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022

rozpocznie się od dnia 2 sierpnia 2021 r. i odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015–2018 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice.

Więcej informacji na stronie:

 
 
 
Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji do przedszkoli
 

PDFLista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (542,29KB)

 
 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015– 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających
do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola
w terminie od dnia 8 marca 2021 roku do dnia 26 marca 2021 roku.

 

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni otworzyć stronę: http://krapkowice.przedszkola.vnabor.pl oraz

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń
. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Druki oświadczeń dla Rodziców, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

Na kolejność przyjęć dzieci nie mają wpływu:  data wypełnienia wniosku w systemie informatycznym oraz data wydrukowania wniosku, ani data złożenia wniosku w placówce.

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

         W gminie Krapkowice funkcjonuje Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, do którego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają dziecko do przedszkola przed terminem rekrutacji.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krapkowicach nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rezygnacja z miejsca

          Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (zgodnie z terminem wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/prawni opiekunowie składają ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu w formie pisemnego oświadczenia.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana odpowiednio przez Dyrektora Przedszkola/Zespołu działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, 
na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale
Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

               Dyrektor Przedszkola dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo
lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

 1. Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r. życia) mogą
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, starać się o zapisanie ich do przedszkoli,
  po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.)
  w przypadku dysponowania przez dane przedszkole wolnymi miejscami.
 2. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice mogą zostać przyjęte
  do przedszkoli na wolne miejsca (po 1 września 2021 roku) tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.
 3. Dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji wynikającą ze spełnienia wskazanych kryteriów.
 4. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

*Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców,
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Kryteria rekrutacyjne

          Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wskazane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) tj.:

Kryteria rekrutacyjne
Lp.

Kryterium ustawowe

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata

(art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

100
2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),

(art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

100
3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)
100
4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100
5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),

(art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

100
6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
(art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)
100
7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)
100

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę kryteria
określone na podstawie: Uchwały Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Lp.

Kryterium:

Liczba punktów:

Rodzaj dokumentu:

1.

Obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

6

 

Oświadczenie

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone
do zespołu szkolno-przedszkolnego

5

Oświadczenie

3.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata

4

Oświadczenie

4.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego
z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej
na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego)

3

Oświadczenie

5.

Rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej

2

Oświadczenie

6.

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny

1

Oświadczenie

 

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
przebiega zgodnie z zapisami art. 158 ust. 6- 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy Prawo oświatowe.

 1. „W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (…) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, (…).
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (…) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…), odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola (…) rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola (…) służy skarga do sądu administracyjnego.”

Terminy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania dokumentów
do przedszkoli ustalono Zarządzeniem Nr 551/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 1. Postępowanie rekrutacyjne.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 marca 2021 r.

od godz. 8.00

do 26 marca 2021 r.

do godz. 15.00

2)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 12 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

3)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2021 r.
o godz. 12.00

 

4)

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20 kwietnia 2021 r.

od godz. 8.00

 


do 26 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

5)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2021 r.
o godz. 12.00

 

 

 1. Postępowanie uzupełniające.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02 sierpnia 2021 r.

od godz. 8.00

 


do 06 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

2)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 13 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

3)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021 r.
o godz. 12.00

 

4)

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 sierpnia 2021 r.

od godz. 8.00

 

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Podstawy prawne

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910
  z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).
 3. PDFZarzadzenie Burmistrza nr 551 w sprawie terminowrekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021-2022.pdf (490,97KB)
 4. PDFUCHWAŁA NR XXVI_319_2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (256,21KB)