Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja 2022 / 2023

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

w Gminie Krapkowice rozpoczyna się 7 marca 2022 r.

 

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli

w Gminie Krapkowice

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016– 2019 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice.

Liczbę wolnych miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola

w terminie od dnia 7 marca 2022 roku od godz. 8.00
do dnia 25 marca 2022 roku do godz. 15.00.

 

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu wypełniają wniosek znajdujący się na stronie pod adresem: http://krapkowice.przedszkola.vnabor.pl

Wypełnienie wniosku polega na:

 • wpisaniu danych osobowych dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,

 • wybraniu z listy maksymalnie 3 placówek przedszkolnych,

 • utworzeniu listy preferencji – ustaleniu kolejności przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,

 • zaznaczeniu kryteriów, które dziecko spełnia,

 • podpisaniu wniosku podpisem elektronicznym (np.: podpis ePUAP, podpis przez bank),

 • wysłaniu wniosku wraz z załącznikami, wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, do przedszkola pierwszego wyboru

W przypadku niepodpisania wniosku podpisem elektronicznym należy wydrukować wniosek wraz z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Link do filmu instruktażowego: Rekrutacja do przedszkola w pięciu krokach - YouTube

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Druki oświadczeń dla Rodziców, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

Na kolejność przyjęć dzieci nie mają wpływu: data wypełnienia wniosku w systemie informatycznym oraz data złożenia wniosku w placówce.

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W gminie Krapkowice funkcjonuje Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, do którego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają dziecko do przedszkola przed terminem rekrutacji.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego
w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rezygnacja z miejsca

Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (zgodnie z terminem wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/prawni opiekunowie składają ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu w formie pisemnego oświadczenia.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana odpowiednio przez Dyrektora Przedszkola/Zespołu działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Dyrektor Przedszkola dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo
lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

 1. Dzieci urodzone w 2020 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r. życia) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach, starać się o zapisanie ich do przedszkoli, po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2022 roku) w przypadku dysponowania przez dane przedszkole wolnymi miejscami.

 2. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice mogą zostać przyjęte do przedszkoli na wolne miejsca (po 1 września 2022 roku) tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.

 3. Dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji wynikającą ze spełnienia wskazanych kryteriów.

 4. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

*Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców,
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Kryteria rekrutacyjne

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wskazane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) tj.:

PDFKryteria ustawowe i wykaz oświadczeń.pdf (59,41KB)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

PDFKryteria z liczbą punktów.pdf (51,63KB)

 

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przebiega zgodnie z zapisami art. 158 ust. 6- 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy Prawo oświatowe.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (…) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, (…).

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (…) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…), odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor publicznego przedszkola (…) rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola (…) służy skarga do sądu administracyjnego.”

Terminy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli ustalono Zarządzeniem Nr 814/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

1. Postępowanie rekrutacyjne

PDFTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (35,08KB)

2. Postępowanie uzupełniające

PDFTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.pdf (34,73KB)

 

Podstawy prawne

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

 3. UCHWAŁA NR XXVI/319/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 4. ZARZĄDZENIE NR 814/2022 BURMISTRZA KRAPKOWIC w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli.